Δραστηριότητες των Μελών

Δραστηριότητες των Μελών

Στο σημερινό σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργία των εταιρειών-μελών του ΕΣΕΔΑ είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής ροής του πιστοδοτικού συστήματος, διότι:

  • Μειώνουν τις επισφάλειες

  • Εκπαιδεύουν τους καταναλωτές για τη σωστή τήρηση των υποχρεώσεών τους

  • Λειτουργούν ως ασφαλιστική δικλείδα για τους καταναλωτές αποτρέποντας τις δικαστικές διαδικασίες οι οποίες μπορούν να επιφέρουν μεγάλο κόστος και απώλειες για τον καταναλωτή.

Οι δραστηριότητες των εταιρειών-μελών του ΕΣΕΔΑ είναι οι ακόλουθες:

  1. Ενημερώνουν τηλεφωνικά και μόνο τους οφειλέτες
  2. Προτείνουν τους αμοιβαία επωφελέστερους τρόπους διακανονισμού των οφειλών τους
  3. Ενημερώνουν τους καταναλωτές για την τήρηση των υποχρεώσεών τους και την καλύτερη διαχείρισή τους
  4. Ανταποκρίνονται στα αιτήματά των καταναλωτών, επικοινωνώντας με τους εταιρικούς πελάτες ώστε να βρεθεί ευνοϊκότερο πλαίσιο συνεργασίας.

Προστασία Καταναλωτή