Πως να γίνετε Μέλος

Ο ΕΣΕΔΑ έχει ορίσει τις διαδικασίες προκειμένου μια εταιρεία διαπραγμάτευσης απαιτήσεων να γίνει Μέλος του. Τα Μέλη διαχωρίζονται σε Δόκιμα και Τακτικά Μέλη, ανάλογα με την πληρότητα των προϋποθέσεων που ορίζονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής Μελών έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διαμορφώνει η Ελληνική αγορά. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο το δυνατό περισσότερα Μέλη, που συλλογικά μέσω του ΕΣΕΔΑ θα προωθούν την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων λειτουργίας.

Επίσης, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα κριτήρια, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ανά βαθμίδα συμμετοχής.

Τακτικά Μέλη (Αίτηση Εγγραφής Τακτικού Μέλους )

Μορφή: Ανώνυμη εταιρεία
Έδρα: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πελάτες: Κατ' ελάχιστο 4 πελάτες
Λειτουργία:

Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις. Απόφαση Υφυπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 1461/20-7/2009

Αντικείμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Νόμου υπ’ αρ. 3758, ΦΕΚ 68/5-5-2009

Νομιμότητα: Να μην εκκρεμούν ποινικές αποφάσεις έναντι της εταιρείας, των μετόχων και των Μελών της διοίκησης.
Τεχνολογική υποδομή: Τηλεφωνικό κέντρο, CRM software και CTI.
Προσωπικό: Τουλάχιστο 50 άτομα προσωπικό
Διοίκηση:

Επαρκής διοικητική δοµή (Γενική ∆ιεύθυνση, ∆/νση Πωλήσεων, ∆/νση Προσωπικού, ∆/νση Παραγωγής)

Ποιότητα: Πιστοποιητικό Ι5Ο, ή αποδεδειγμένα σε φάση δοκιμαστικής εφαρμογής με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Δικαιολογητικά για Τακτικά Μέλη

Τα τακτικά Μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Ισχύον Καταστατικό σύμφωνα με τον Νόμο 3758/5-5-2009
  • Αίτηση και πρωτόκολλο υποβολής στοιχείων για εγγραφή στο Μητρώο Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων

Δραστηριότητες ΕΣΕΔΑ