Επιτροπές

Ο ΕΣΕΔΑ έχει ορίσει μόνιμες επιτροπές αποτελούμενες από µέλη της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του ΕΣΕΔΑ, καθώς και από στελέχη Μελών του, είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση σηµαντικών θεμάτων που αφορούν στον Κλάδο.

Οι μόνιμες Επιτροπές του ΕΣΕΔΑ ασχολούνται µε θέματα δεοντολογίας και επικοινωνίας με φορείς του εξωτερικού.

  • Επιτροπή Δεοντολογίας
  • Επιτροπή Επικοινωνίας με φορείς στο εξωτερικό

Αίτηση Μέλους