Κώδικας Δεοντολογίας

Σε ένα μη θεσμοθετημένο περιβάλλον, ο ΕΣΕΔΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσεισυγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητά των εταιρειών να παρέχουν υπηρεσίες με αξιοπιστία για τον αναθέτοντα οργανισμό και με ήθος για τον τελικό πελάτη, τηρώντας πιστά το νομικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων αλλά και τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών, συνέταξε τον Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο κάθε εταιρεία – μέλος οφείλει να υιοθετεί αυτούσιο και να τηρεί απαρέγκλιτα. Οι εταιρείες ελέγχονται για την τήρηση του Κώδικα ενώ εκείνες που τυχόν τον παραβιάσουν, υπόκεινται σε κυρώσεις από ειδική επιτροπή του Συνδέσμου.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενός του γνωρίζει το περιεχόμενο κάθε κανόνα του συγκεκριμένου Κώδικα.

Το Μέλος φέρει απόλυτη ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις από το προσωπικό του.

Το Μέλος οφείλει να τηρεί όλες τις νομικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που πηγάζουν από τη σύμβαση του με τον Πελάτη – οργανισμό που αναθέτει. Αυτό συμπεριλαμβάνει την τήρηση των διαδικασιών μεταβίβασης και διαχείρισης Πελατών του οργανισμού που αναθέτει, τις υποχρεώσεις έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και την αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων και μεταβιβάσεων ευθυνών που απορρέουν από την εκάστοτε διμερή σύμβαση.

Το Μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο θεμιτά και νόμιμα μέσα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους οφειλέτες των Πελατών- Οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται.

Οι εργαζόμενοι του Μέλους, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη, υποχρεούνται να κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος και τα χρηστά ήθη. Η συμπεριφορά τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, κοσμιότητα και ήθος. Συγκεκριμένα:

 • Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν αήθεις εκφράσεις ή να ασκούν ψυχολογική πίεση έναντι του οφειλέτη.
 • Υποχρεούνται να συμπεριφέρονται αντικειμενικά ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης του συνομιλητή τους.
 • Δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν μηχανισμούς πίεσης και επιχειρήματα, άλλα αποκλειστικά να ενημερώνουν και να προτείνουν τρόπους διακανονισμού όπως εντέλλονται από το Πελάτη – οργανισμό.
 • Δεν δικαιούνται να επικαλούνται ανυπόστατες ιδιότητες, προκειμένου να πιέσουν τον συνομιλητή τους.
 • Δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν την Ένωση ως μέτρο πίεσης έναντι του συνομιλητή τους.
 • Δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούνται ύβρεις και απειλές κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
 • Οι εργαζόμενοι του Μέλους, όταν διαπιστώνουν ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούν είναι ανήλικο ή άτομο με ειδικές διανοητικές ανάγκες, οφείλουν να ζητήσουν να συνομιλήσουν με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να τερματίσουν την κλήση.
 • Το Μέλος οφείλει πάντοτε να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Το Μέλος δικαιούται να καταγγείλει νομικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξυβρίσει εργαζόμενο, το Μέλος ως νομική οντότητα ή τον Πελάτη – οργανισμό. Δεν δικαιούται, όμως, καθ’ ουδένα τρόπο να ανταποδώσει.
 • Το Μέλος οφείλει να χρησιμοποιεί εκφράσεις διαπραγμάτευσης προκειμένου να διαγνώσει εάν ο οφειλέτης εκούσια δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή όντως έχει αντικειμενική δυσκολία ανταπόκρισης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη – οργανισμό προκειμένου να εξεταστούν περιπτώσεις αιτημάτων διακανονισμών ή ρυθμίσεων.
 • Το Μέλος οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά τον οφειλέτη βάσει των στοιχείων που παρέχονται από το Πελάτη – οργανισμό και να επιδιώκει την τακτοποίηση της υποχρέωσης του οφειλέτη, σεβόμενος πλήρως την αξιοπρέπειά του.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του κώδικα δεοντολογίας παρακαλώ επιλέξτε το αρχείο 


Θέσεις -Ενέργειες και Παρατηρήσεις για το Νομοσχέδιο

 • Ο ΕΣΕΔΑ θεωρεί θετική την απόφαση της κυβέρνησης να ρυθμίσει την αγορά και να θεσπίσει κανόνες που θα βάλουν τάξη στη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε έως τώρα.
 • Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι, μετά από προσπάθειες τεσσάρων ετών από τον ΕΣΕΔΑ, φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη εισηγήσεις του Συνδέσμου οι οποίες έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
 • O ΕΣΕΔΑ διαπιστώνει ότι ανάμεσα στα κύρια σημεία που επισημαίνονται, συμπεριλαμβάνονται και πρόνοιες που ήδη έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει και ήδη τηρούν τα μέλη του.
 • Τέλος, ο ΕΣΕΔΑ πιστεύει ότι η θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου κανόνων θα βοηθήσει τις υπεύθυνες εταιρείες του κλάδου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος του πιστωτικού συστήματος, θα προασπίσει την εργασία των χιλιάδων εργαζομένων σε αυτές και παράλληλα θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα »

Η χρόνια έλλειψη ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου, δημιουργούσε εύφορο έδαφος για παράνομες πρακτικές. Πρώτος ο ΕΣΕΔΑ θέλησε να βάλει τάξη στο θεσμικό χάος.

Από την ίδρυσή του, ο ΕΣΕΔΑ έθεσε ως πρωταρχικό του στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Το 2006 ο ΕΣΕΔΑ ήρθε σε επαφή με τον ΕΒΕΑ με σκοπό τη διαμόρφωση του επαγγέλματος της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων
 • Το 2006 ο ΕΣΕΔΑ κατέθεσε τις θέσεις και απόψεις του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την εφαρμογή ενός σταθερού Ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας.
 • Το Φεβρουάριο του 2008, ξεκίνησε την επικοινωνία του με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Το Μάιο του 2008, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το πλαίσιο και τις αρχές λειτουργίας που πρέπει να διέπουν όλες τις εταιρείες του κλάδου μας.
 • Το Νοέμβριο του 2008 κατέθεσε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη δική του πρόταση σχετικά με το σχέδιο νόμου που μπορεί να βάλει τάξη και να ελέγξει τους κανόνες λειτουργίας του κλάδου.
 • Το Φεβρουάριο του 2009 ο ΕΣΕΔΑ κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για το προσχέδιο του σχεδίου νόμου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή
 • Το Μάρτιο του 2009 ο ΕΣΕΔΑ παρουσίασε στο Κοινοβούλιο τις θέσεις του επί του νομοσχεδίου.
 • Το Μάρτιο του 2009 έγινε η ψήφιση του νομοσχεδίου με προτάσεις του ΕΣΕΔΑ να συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα »

Ο ΕΣΕΔΑ συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης διαπραγμάτευσης απαιτήσεων. Έχει ήδη καταθέσει τις επισημάνσεις του επί του νομοσχεδίου, βάσει της πολυετούς εμπειρίας των μελών του και συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για να συνεισφέρει στη συνεχή ανάπτυξη του πλαισίου λειτουργίας.

Στο ακόλουθο κείμενο περιέχεται η πρόταση του ΕΣΕΔΑ με σκοπό να αποτελέσει την βάση της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα »