Μέλος Ευρωπαϊκού Δικτύου

 Ο ΕΣΕΔΑ είναι μέλος του FENCA, του συλλογικού ευρωπαϊκού οργάνου των εταιρειών διαπραγμάτευσης απαιτήσεων.
FENCA αποτελείται από αντίστοιχους συνδέσμους 21 ευρωπαϊκών κρατών.
Μέσω της συνεργασίας με τον FENCA, o ΕΣΕΔΑ μεταφέρει την τεχνογνωσία αντίστοιχων οργανισμών και τους κανόνες που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 


 Ο FENCA ιδρύθηκε το 1993 και έχει στόχους:

  • Την εκπροσώπηση των συμφερόντων των εθνικών μελών
  • Τη δημιουργία και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες διαπραγμάτευσης απαιτήσεων
  • Τη θεσμοθέτηση κανόνων και κανονισμών για τη διαχείριση συμβολαίων και παραπόνων
  • Τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων και στελεχών στις εταιρείες διαπραγμάτευσης απαιτήσεων

Κώδικας Δεοντολογίας